Ταξινόμηση θερμομεταλλικών πηγών

Ταξινόμηση θερμομεταλλικών πηγών

Είδη θερμών πηγών

Θερμοκρασία

Ελαφρά θερμές πηγές

20-25  °C

Θερμές πηγές

25-32  °C

Πολύ θερμές πηγές

>32  °c

  • Όταν η θερμοκρασία των πηγών είναι μικρότερη από 20  °C τότε οι πηγές ονομάζονται ψυχρές ή υπόθερμες.
  • Ανάλογα με τη χημική σύσταση των μεταλλικών πηγών και τα επικροτούντα ιόντα ή κατιόντα παίρνουν την ονομασία τους από εκείνα που η συμμετοχή τους στο σύνολο των ιόντων ή κατιόντων ξεπερνά το 20%.

Ομάδα νερών

Κύριος τύπος

Οξυανθρακικά

Νατριούχα

Ασβεστούχα

Χλωριούχα

Νατριούχα

Θειικά

Νατριούχα

Θειούχα

Ασβεστούχα

Ραδιούχα

Χλωριοασβεστούχα

Νατριούχα

Ασβεστούχα

Ιωάννα Αποστολοπούλου

Παναγιώτα Λιατσή

Άννα Τσέλα

Ξανθή Λιανού

Ανδριάνα Παπαδοπούλου