14. Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2010 (Υπεύθυνη δήλωση)

Αίτηση για Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης "Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση", σχολικό έτος 2019-2020.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):    
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
ΑΦΜ  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 
                               


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της ……. Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2019-2020 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία   ……………

 

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

 

……………

 

3. Μαθηματικά

 

 

……………

 

4. Φυσική

 

 

……………

 

5. Χημεία

 

 

……………

 

6. Αγγλικά

 

 

…………..

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-20» (MIS 5046499) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία:      …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής.

(2) Αναγράφεται αριθμητικώς.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.